Ons huisreglement

Algemeen

 • Zich als lid inschrijven, betekent dat dit huisreglement gekend en aanvaard is.
 • Onze dansers kleden zich om in de daarvoor voorziene kleedkamers. Sportschoenen worden ook dan pas aangedaan (geen buitenschoenen in de zaal). Schoenen, rugzakken, … blijven in de kleedkamers.
 • Gelieve de kleedkamers telkens netjes achter te laten.
 • Alleen de ouders van onze jongste dansers zijn toegelaten in de kleedkamers i.v.m. hulp bij het omkleden.
 • De danszaal is enkel toegankelijk voor onze dansers. Mogen wij ouders vriendelijk vragen de danszaal tijdens de les niet te betreden.
 • Onze dansers komen op tijd naar iedere les. Een goede start / opwarming van de les is essentieel om blessures te voorkomen.
 • Het maken van filmopnames tijdens de les is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk toestemming van een docent. Het online plaatsen van beeldmateriaal gebeurt eveneens pas na toestemming.
 • Beelden die door Dansstudio AIM vzw worden genomen, kunnen voor publieke doeleinden worden gebruikt. Alle leden worden verondersteld hiermee stilzwijgend toe te stemmen (tenzij uitdrukkelijk meegedeeld).
 • Om veiligheidsoverwegingen vragen wij ouders om onze jongste dansers op te halen in het gebouw zelf en geen kinderen alleen naar buiten te laten gaan.
 • In de danszaal wordt niet gegeten. Enkel flesjes water zijn toegestaan.
 • Dansers schrijven zich in in de juiste leeftijdscategorie, tenzij een docent hier anders over beslist. Wij vragen respect te hebben voor de selectie die wij maken voor elke danser en er van uit te gaan dat elke keuze in het belang van de danser wordt genomen onder professioneel besluit van onze docent(en).
 • Wij hebben respect voor elkaar. Klachten kunnen steeds gemeld worden via info@dansstudioaim.be. Wij blijven ten alle tijde op een correcte manier met elkaar omgaan.
 • Bij afwezigheid van een docent zal in eerste plaats telkens voor vervanging worden gezorgd. Indien die niet mogelijk is wordt de desbetreffende les op een later moment ingehaald. Kan je er dan niet zijn, is terugbetaling niet mogelijk.
 • Gelieve onze docenten vrij te laten in hun artistieke keuzes binnen elke les. Ouders hebben hier geen enkele inspraak in.

Lidgelden

 • Het volledige inschrijvingsgeld dient betaald te zijn voor aanvang van het seizoen. Indien dit niet tijdig gebeurt, zal toezegging tot de volgende les ontzegd worden. Je hebt telkens de kans om te wachten met inschrijven na de proeflessen in de eerste week van elk seizoen. Plaatsen kunnen niet gegarandeerd worden. Volzet = volzet.
 • Betaalde inschrijvingsgelden kunnen onder geen enkel beding worden teruggevorderd (ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden). Mits voorlegging van een geldig doktersattest kunnen langdurige gemiste lessen (> 5 lessen na elkaar) worden overgedragen naar een volgend seizoen in de vorm van een tegoedbon.
 • Per dansstijl kan telkens 1 proefles worden gevolgd.
 • Alle leden van Dansstudio Art In Motion vzw zijn bij inschrijving automatisch aangesloten bij Danssport Vlaanderen. Bij de inschrijving in dansstudio Art In Motion vzw aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de desbetreffende sportfederatie. Op die manier zal het lid aangesloten worden bij de deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen van 1 of meerdere lessen hebben wij het recht deze les(sen) te annuleren. Uiteraard worden deze lessen terugbetaald.
 • Op al onze selectielessen (compagnie) gelden geen kortingen. Dansers zijn nooit verplicht tot aankoop van een kostuum.

Kledij

 • Kledij en schoeisel dienen aangepast te zijn aan de gevolgde dansles. Kledingvoorschriften kunnen worden nagegaan op de website. Indien dit niet conform is, kan toegang tot de les worden ontzegd.
 • Voor alle lessen geldt: haren uit het gezicht (tenzij anders meegedeeld). Onze klassieke dansers doen hun haren in een strakke dot.
 • Sieraden (ringen, halskettingen, armbanden, …) worden niet gedragen tijdens de dansles. Deze kunnen jezelf en andere dansers verwonden en beperken je bewegingsvrijheid.

Veiligheid

 • Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze dansstudio engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:
 • Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
 • Er wordt gestreefd naar een dansschool zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen en ontwikkelen.
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen op een respectvolle manier zijn/haar mening kan geven.
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.
 • In onze dansstudio geldt een algemeen rookverbod.

Corona

Om te voorzien op toekomstige gevallen van overmacht waardoor de lessen niet op de geplande uren kunnen doorgaan omwille van covid, bieden wij de garantie dat de volledige lessenreeks waarvoor werd ingeschreven zal plaatsvinden, zij het via een digitaal platform of via een uitbreiding van het dansjaar. Lidgelden worden onder geen enkel beding terugbetaald, tenzij wij als dansstudio zelf de beslissing nemen geen alternatief te voorzien.